Hare Rāma Hare Kṛṣṇa

Bhairavī Rāga

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare ǀ
hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare ǀǀ

O Lord Rama, O Lord Hari!
O Lord Krishna, O Lord Hari!