Dharanas from the Vijnanabhairava

Meditation on the Heart - A Dharana from the Vijnanabhairava
Vijñānabhairava 49; English rendering by Swami Shantananda from Swami Lakshman Joo, trans., Vijñāna Bhairava: The Practice of Centring Awareness (Varanasi, India: Indica Books, 2002) p. 53.
Click here to share