भूमण्डल सुख–शान्ति से भरपूर हो

hindi
Design Concept by Gurumayi Chidvilasananda
Designers: Hira Jenny Tanner and Mazie McCrady